PAK Górnictwo sp. z o.o.


Ogłoszenie

PAK Górnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie ul. Przemysłowa 158, 62-510 Konin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki gruntu położonej przy ul. Biurowiec w Kazimierzu Biskupim, o powierzchni 2,4893ha, składającej się z działki nr 1625/59, obręb 0009, jednostka ewidencyjna Kazimierz Biskupi oraz prawa własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość objętych księgą wieczystą KN1N/00085996/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych KN1N. Sposób korzystania: BA – tereny przemysłowe.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000,00 zł na rachunek Spółki: mBank 64 1140 1124 0000 2367 9200 1001 w terminie do dnia 27 sierpnia 2019 r.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg – Nieruchomość zabudowana w Kazimierzu Biskupim” należy składać w sekretariacie spółki PAK Górnictwo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 158 62-510 Konin do dnia 27 sierpnia 2019 r. do godziny 13oo. W ofercie należy określić termin związania ofertą – nie krótszy niż do dnia 31 października 2019r.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. w siedzibie PAK Górnictwo Sp. z o.o. o godz. 1000 w pok. nr 108.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod numerem tel. 63 247 16 46.

Dokumenty związane z przetargiem: